Register   |   Login    |   Bulletin   |   Tianji News   |   Contact Us  

Contact us

Contact Form
Contact Info

Earth System Modeling Center
Nanjing University of Inrormation Science
and Technology
219 Ningliu Road
Nanjing,Jiangsu,210044
People’s Republic of China

Phone:+86 25 5869 5723
Email: apan@nuist.edu.cn,
  ying.han@nuist.edu.cn